Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

Organisatie: Huiswerkbegeleiding Amersfoort

De opdrachtgever: De ouder/voogd of ieder ander die een leerling bij Huiswerkbegeleiding Amersfoort aanmeldt en de verschuldigde betalingen verricht.

De leerling: degene die huiswerkbegeleiding of bijles volgt.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de opdrachtgever en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie huiswerkbegeleiding en/of bijles zal verzorgen aan een door de opdrachtgever aan te wijzen leerling.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de organisatie aangegane overeenkomsten.

Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij de overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven gedaan door de organisatie hebben een beperkte geldigheidsduur. Algemene schriftelijke prijsopgaven zonder expliciete datum, zoals in folders, brochures en op de website van de organisatie zijn geldig totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen. Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 1 maand. Offertes zijn vrijblijvend tenzij door de organisatie anders vermeld.

Artikel 4. Aanvang en duur overeenkomst

Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdrachtgever een leerling aanmeldt voor deelname aan huiswerkbegeleiding en/of bijles en de overeenkomst heeft getekend. In de overeenkomst staat het abonnement beschreven (bestaande uit aanvangsdatum, type begeleiding en frequentie). De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 maand en vervolgens voor onbepaalde tijd, maximaal tot en met het einde van het betreffende schooljaar.

De waarde van de bijlessenstrippenkaart vervalt tevens aan het einde van het betreffende schooljaar.

Artikel 5. Wijzigen en beëindiging overeenkomst

De opdrachtgever kan bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde het abonnement (type begeleiding en frequentie) beschreven in de overeenkomst wijzigingen. Dit dient altijd schriftelijk te worden aangegeven. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de schriftelijke wijziging is ontvangen door de organisatie.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen kan de overeenkomst enkel schriftelijk worden ontbonden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop door de organisatie de schriftelijke kennisgeving van beëindiging heeft ontvangen.

De overeenkomst kan per direct door de organisatie worden ontbonden wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • Zich niet aan de geldende regels van de organisatie houden (huishoudelijke reglement).
 • Stelselmatig overtreden van de verplichtingen zoals vermeld onder artikel 10 en 11.
 • Ernstig storend gedrag in de begeleidingsruimte.
 • Achterstand in betaling, zie artikel 8.

Artikel 6. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 7. Prijzen

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen voor huiswerkbegeleiding gelden per kalendermaand. Over maanden waarin de krokus/mei-, voorjaars-, herfst-, of kerstvakanties, nationale of christelijke feestdagen vallen, is het volledige bedrag verschuldigd.

Als de leerling halverwege de maand start met de huiswerkbegeleiding, dan zullen de kosten voor die maand naar rato berekend worden. Dit geldt ook voor de laatste maand van het schooljaar waarin het abonnement wordt stopgezet.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Betaling voor een periode dient te geschieden aan het eind van een periode waarin de huiswerkbegeleiding of bijles plaatsvindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Maandtermijnen worden maandelijks rond de 25e dag van de kalendermaand geïncasseerd. In de vaststelling van de maandelijkse tarieven is met uitval i.v.m. schoolvakanties en nationale feestdagen reeds rekening gehouden waardoor het maandtarief te allen tijde gelijk blijft.

De kosten van de bijlesstrippenkaart worden bij het afnemen van de strippenkaart geïncasseerd.

Bij aanmelding van de leerling en ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever ontstaat automatisch een betalingsverplichting. Na ontvangst van de betaling verstrekt de organisatie desgewenst een betalingsbewijs in de vorm van een factuur of kwitantie.

In geval van aanvang van de huiswerkbegeleiding in de loop van de maand, is betaling verschuldigd over het aantal kalenderweken van de maand waarin de begeleiding plaats vindt, ongeacht of in de eerste week slechts een deel van de week huiswerkbegeleiding plaats vond.

Artikel 9. Verplichtingen van de organisatie

De organisatie is verplicht om:

 • Strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en opdrachtgever overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Een inspanning te leveren jegens de leerling en opdrachtgever.
 • De opdrachtgever via dagverslagen op de hoogte te houden over voortgang, houding en openstaande acties.
 • Contact op te nemen met de opdrachtgever indien daar, naar de mening van de organisatie, reden toe is.
 • De opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen die voor de begeleiding van de leerling van belang (kunnen) zijn.

Artikel 10. Verplichtingen van de leerling

De leerling is verplicht om:

 • Zich op de overeengekomen dagen na schooltijd persoonlijk te melden bij de organisatie.
 • Zorgvuldig zijn/haar agenda bij te houden.
 • De organisatie inzage te verschaffen in alle gegevens die van belang zijn voor de huiswerkbegeleiding en/of bijles.
 • Een coöperatieve houding te hebben.
 • Zich te houden aan instructies van de organisatie met betrekking tot het maken van het huiswerk.
 • Zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Huiswerkbegeleiding Amersfoort.
 • Aanwijzingen van medewerkers op te volgen.

Artikel 11. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om:

 • De organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de begeleiding.
 • Informatie over de vorderingen c.q. ontwikkelingen van de leerling in te winnen. Dat wil zeggen dat de informatie in de dagverslagen wordt gelezen en dat, indien noodzakelijk, actie wordt ondernomen.

Artikel 12. Vakanties en verhinderingen

Tijdens de officiële schoolvakanties van het Voortgezet Onderwijs zal geen begeleiding worden gegeven.

Indien een leerling niet aanwezig kan zijn in verband met structurele (rooster)wijzigingen waarbij sprake is van overmacht dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken. De organisatie zal in overleg met de opdrachtgever zoeken naar een alternatieve begeleidingstijd. Indien er sprake is van organisatorische beperkingen kan het zijn de organisatie eventuele wensen van de opdrachtgever niet kan inwilligen en er een keuze gemaakt moet worden uit de beschikbare tijden.

Een afmelding in verband met ziekte of verhindering kan alleen gedaan worden door de opdrachtgever. Een afmelding van een leerling zelf wordt niet geaccepteerd.

Indien een leerling in verband met ziekte de begeleiding niet kan volgen, zal de leerling door de organisatie in de gelegenheid worden gesteld de verloren begeleidingstijd in te halen op door de organisatie voorgestelde dagen en tijden. Voor zover mogelijk zal rekening gehouden worden met beperkingen en/of verhinderingen van de leerling maar uiteindelijk zal de organisatie het inhaaltijdstip bepalen. De ziekteperiode gaat in op het moment dat de opdrachtgever dit kenbaar heeft gemaakt op de vooraf afgesproken wijze. Zie hiervoor het huishoudelijk reglement.

Artikel 13. Uitvoering overeenkomst

Huiswerkbegeleiding Amersfoort zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren. Voor de begeleiding van de leerling is Huiswerkbegeleiding Amersfoort volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling en opdrachtgever. Als de leerling en/of de opdrachtgever niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Huiswerkbegeleiding Amersfoort hiervoor, en voor het daardoor eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

Huiswerkbegeleiding Amersfoort biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten of het slagen van de begeleiding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De organisatie heeft ten overstaan van de opdrachtgever en leerling met wie een overeenkomst bestaat een inspanningsverplichting. De organisatie is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. In het geval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is de organisatie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de opdrachtgever is betaald. De organisatie heeft het recht in plaats van een vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na constatering van de tekortkoming de schade schriftelijk meldt bij de organisatie.

De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook.

Alle schade door de leerling toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld. De leerling is aansprakelijk voor beschadiging aan kleding en andere eigendommen van derden.

Op elke overeenkomst tussen Huiswerkbegeleiding Amersfoort en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.